PŘIHLÁŠENÍ

Od 1.7.2024 bude k dispozici nový eshop plný sladkých novinek !!!

chladici vuzPo dobu letních dní dopravujeme vaše objednávky chladícími vozy. Pralinky jsou tak v bezpečí.
volejte pro výběr pralinekPomůžeme vám s výběrem pralinek i čokolád.
Volejte: 732 60 90 62

1Váš košík
Váš košík je prázdný
Celková cena nákupu:


2 Přihlášení

Již registrovaní uživatelé


Výhody registrace

Jednoduchou registrací získejte několik výhod, které za obětovanou minutku určitě stojí.
 • done Ušetříte svůj čas, protože nemusíte opakovaně zadávat své fakturační a doručovací údaje
 • done Získáte dokonalý přehled o všech vašich dosavadních objednávkách
 • done Můžete kontrolovat stav objednávky okamžitě po jejím odeslání


3 Způsob dopravy
0 Kč Doprava celkem:


4 Kód dárkového poukazu či slevy
0 Kč Sleva:


Celková cena zboží: 0 Kč


5 Způsob platby


6 Poznámky
Poznámky a zvláštní požadavky
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. OBECNÁ UJEDNÁNÍ

1.1.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro dodávku předplatného pralinkové kolekce ( dále též „zboží“) upravují smluvní vztahy mezi členem – předplatilem Pralinkového clubu ( dále též „předplatitel“ ) a dodavatelem pralinkové kolekce společností PAVLINA PATISSERIE s.r.o., IČ 24794848, se sídlem Kolátorova 1469/8, Praha 6, 169 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 174875 ( dále jen „dodavatel“ ).

1.2.

Předplatitel je fyzická či právnická osoba, která s dodavatelem uzavřela smlouvu o předplatném o doručování pralinkové kolekce.

1.3.

Smlouva o předplatném vzniká buď prvním doručením objednaného zboží předplatiteli na základě objednávky předplatného ze strany předplatitele u dodavatele, nebo úhradou předplatného.

 

2. OBJEDNÁNÍ PŘEDPLATNÉHO

2.1.

Objednávku předplatného lze učinit vyplněním formuláře na internetu na stránkách www.pralinkovyclub.cz. K přihlášení do objednávkového formuláře je třeba nejprve registrace do systému, na jehož základě budou registrovanému zaslány písemně přihlašovací údaje.

2.2.

V internetové objednávce musí být vyplněny všechny požadované údaje.

2.3.

Předplaceným obdobím se rozumí období, po které bude předplatiteli dodáváno objednané a zaplacené zboží.

 

3. DODÁVÁNÍ ZBOŽÍ A ZMĚNY V DODÁVÁNÍ ZBOŽÍ

3.1.

Dodavatel potvrdí předplatiteli přijatou objednávku tím, že předplatiteli zašle daňový doklad (dále jen „doklad“) s vyznačenými údaji o předplatném. Dodavatel zahájí doručování DESÁTÉHO pracovního dne dalšího měsíce po obdržení objednávky, pokud se s předplatitelem nedohodne jinak a každé další předplatné bude doručováno vždy 10. pracovní den v periodě předplatného.

3.2.

Předplatitel si v objednávkovém formuláři vybere formu dopravy, popř. osobní odběr. Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé přepravcem. Vzhledem k náchylnosti zboží na přepravu, nebude zboží v letních horkých měsících (pokud průměrné denní teploty přesáhnou 20 stupňů C) dodáváno. Zboží bude dodáno okamžitě, jakmile to teplotní podmínky umožní a předplatitel bude předem informován emailem nebo SMS. Předplatitel s osobním odběrem obdrží objednané zboží ve standardním termínu. V případě žádosti o dočasnou nebo trvalou změnu adresy, na níž je prováděno dodávání předplatného zboží (např. z důvodu dovolené, nemoci, či jiné nepřítomnosti v místě doručení) je nutné informovat dodavatele písemně na adrese jeho shora uvedeného sídla, e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nejdéle však pět pracovních dní před datem účinnosti požadované změny. V akutních případech se obrátit telefonicky na dodavatele na tel. číslo 732 60 90 62 a předplatiteli bude písemnou formou potvrzen požadavek o dočasné změně adresy. Bez písemného potvrzení nebude zboží předplatiteli zasláno na změněnou adresu. Zboží dodáváme pouze po České republice.

3.3.

Veškeré změny objednávky jsou platné pouze v písemné formě a stvrzeny oběma stranami. Předplatitel je povinen dodavateli neprodleně oznámit jakékoliv změny údajů uvedených v objednávce. Neoznámí-li předplatitel změny v údajích na objednávce, nese odpovědnost za škody tím způsobené (např. nedoručení dodávky zboží na novou adresu, zastavení dodávek pro neidentifikovanou platbu předplatného, poukázání dobropisované částky na špatný účet, neplatnost dokladů kvůli chybným či neúplným údajům apod.).

3.4.

Předplatné může být zrušeno odstoupením od smlouvy ze strany dodavatele též v případě, že předplatitel nezaplatí předplatné do deseti dnů ode dne splatnosti dokladu, nebo dohodou smluvních stran.

 

4. PLATBA PŘEDPLATNÉHO

4.1.

Předplatné je splatné jednorázově při objednávce požadovaného předplatného zboží . V případě, že zboží nebude z jakéhokoliv důvodu uhrazeno do 5 dnů od obdržení objednávky, nedojde k zahájení dodávek předplatného zboží.

 

5. REKLAMACE A ZÁRUKA

5.1.

Případné reklamace vyřídí dodavatel ke spokojenosti předplatitele individuální dohodou a v souladu s platným právním řádem. Předplatitel je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné reklamace a jiné připomínky k doručování je předplatitel povinen neprodleně uplatnit u dodavatele na tel. čísle 732 60 90 62 v době od 14,00 do 18,00 hod. v pracovní dny, na emailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na adrese dodavatele.

5.2.

Za vady vzniklé přepravcem neručí dodavatel. V případě poškození zboží během přepravy je nutné uplatnit reklamaci u daného přepravce ihned, nejpozději do dvou dnů. DŮLEŽITÉ: uchovejte veškerý obalový materiál včetně výplní!, v ideálním případě pořiďte fotodokumentaci. V zájmu urychlení řešení celé situace také následně informujte dodavatele písemně na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Postup při případné reklamaci:

 • informujte dodavatele o reklamaci e-mailem nebo písemně poštou
 • zboží zašle předplatitel jako doporučený balík nebo cenný balík (doporučujeme pojistit na cenu vraceného zboží)
 • dopravu reklamovaného zboží hradí předplatitel, reklamované zboží zašle dodavatel zpět na své náklady, v případě oprávněnosti reklamace hradí dopravu dodavatel

Záruka zaniká, pokud:

 • vada nebyla reklamována v záruční době
 • při svévolných změnách původních údajů ve značení zboží (např. úmyslně odstranění nebo zkreslení data výroby) provedeném předplatitelem
 • při neodborném zacházení se zbožím, zejména nevhodným skladováním, nešetrným zacházením (poškozením zboží pádem z výšky, nevhodnou manipulací, přepravou)
 • porušením ochranných nálepek či pečetí, pokud jimi výrobce výrobek opatřil
 • mechanickým poškozením nebo opotřebením
 • jinými vnějšími vlivy
 • poškozením zboží působením živlů (např. vodou, ohněm, bleskem)
 • neodbornou manipulací a skladováním přepravcem
 • právo odpovědnosti za vady zaniká i v jiných případech stanovených obecně závaznými předpisy

5.3.

Zákonná práva spotřebitelů nejsou ustanovením tohoto článku dotčena. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady zboží a uplatnění rozporu s kupní smlouvou se pro spotřebitele řídí ustanovením § 616 a násl. zák.č.40/1964 Sb., občanského zákoníku.

 

6. OCHRANA DAT

6.1.

V souladu se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osob.údajů předplatitel souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dodavatelem, jakožto správcem a zpracovatelem, za účelem zařazení do databáze správce a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb a za účelem obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. a to po dobu deseti let od udělení souhlasu. Předplatitel bere na vědomí,že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §§ 11, 21 zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osob.údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje předplatitel dobrovolně a může jej kdykoliv bezplatně na adrese správce odvolat.

6.2.

Jakékoliv odvolání souhlasu podle tohoto článku nemá vliv na oprávnění dodavatele na zpracování informací a údajů, které vyplývá z příslušných právních předpisů, ledaže by výslovně stanovily jinak.

6.3.

Předplatitel bere na vědomí, že dodavatel je oprávněn k vymáhání svých pohledávek vůči předplatiteli využít třetí osobu.

 

7. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

7.1.

Dodavatel provádí správu předplatného tj. příjímání objednávek, inkaso předplatného na interní účet dodavatele, upomínání pohledávek dodavatele z titulu neuhrazeného předplatného, vystavování faktur a jiných účetních a daňových dokladů včetně reklamací, změn, ukončení předplatného apod. ve smyslu těchto obchodních podmínek.

7.2.

Dodavatel je oprávněn kdykoli rozhodnout o ukončení účinnosti těchto Všeobecných podmínek, tím však nejsou dotčeny smlouvy o předplatném uzavřené do té doby. V případě, že dodavatel nahradí tyto Všeobecné obchodní podmínky jinými, mohou se dodavatel a předplatitel dohodnout na změně obsahu smlouvy o předplatném tak, že se smlouva o předplatném bude od určeného dne řídit novými Všeobecnými podmínkami dodavatele.

7.3.

Zvláštní ujednání mezi dodavatelem a předplatitelem odchylující se od těchto Všeobecných obchodních podmínek mají přednost.

7.4.

Bez písemného svolení majitele webu www.pralinkovyclub.cz není dovoleno kopírovat texty popisu zboží či fotografie a používat je pro komerční nebo osobní užití! Texty a fotografie jsou osobním vlastnictvím firmy PAVLINA PATISSERIE s.r.o.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.9.2015.

 

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÝ PRALINKOVY OBCHOD www.PRALINKOVYCLUB.CZ

 

1. OBECNÁ UJEDNÁNÍ

1.1.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy v internetovém obchodě www.pralinkovyclub.cz mezi kupujícím ( dále též „ kupující“) a prodávajícím - společností PAVLINA PATISSERIE s.r.o., IČO: 247 94 848 se sídlem Kolátorova 8/1469, Praha 6, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka C 174875, ( dále jen „prodávajcí“ ), provozující provoz internetového obchodu www.pralinkovyclub.cz a jsou pro obě strany závazné. Pro předplatné – členství v Pralinkovém clubu platí Všeobecné obchodní "Předplatné" "Pralinkovyclub" viz. výše.

1.2.

Kupující je fyzická či právnická osoba, která s prodávajícím uzavřela návrh kupní smlouvy o koupi zboží prostřednictvím internetového obchodu www.pralinkovyclub.cz.

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1.

Předmětem smlouvy je jakékoliv zboží uvedené v návrhu kupní smlouvy – objednávce. Pro předplatné - členství v Pralinkovém clubu platí samostatné obchodní podmínky. viz. výše. Samotná kupní smlouva vzniká dodáním zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení předem dohodnuté kupní ceny, v okamžiku převzetí zbožím místě dodání jím určeném. Uzavřením návrhu kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Ceny uvedené v internetovém obchodě www.pralinkovyclub.cz jsou uvedeny včetně příslušného DPH. Údaje výrobců uvedené na stránkách www.pralinkovyclub.cz jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. Kupující se zavazuje, že bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky. V případě nesrovnalostí bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího.

2.2.

Objednávku lze učinit vyplněním formuláře na internetu na stránkách www.pralinkovyclub.cz. Objednávka je současně návrhem kupní smlouvy, samotná kupní smlouva vzniká dodáním zboží, objednávka je závazná. K uzavření návrhu kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. K přihlášení do objednávkového formuláře je třeba nejprve registrace do systému, na jehož základě budou registrovanému kupujícímu zaslány písemně přihlašovací údaje.

2.3.

Podmínkou pro platnost elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů kupujícího a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Kupující se tímto zavazuje, že uvedené údaje jsou platné a pravdivé. Prodávající si vyhrazuje právo ověření pravdivostí uvedených údajů před realizací dodávky objednaného zboží telefonicky či e-mailem. V případě uvedení nepřesných nebo neúplných údajů může být prodávající vystaven v omyl. Následkem pak může být nedodání objednaného zboží. Náklady spojené s chybnou objednávkou (balné, zbytečné přepravné na určenou adresu tam a zpět) budou nekompromisně vymáhány na kupujícím. V případě uvedení nepravdivých údajů (např. místo dodání, jméno kupujícího, kontaktní adresa a telefon) může dojít k poškození jména firmy PAVLINA PATISSERIE s.r.o., Kolátorova 8/1469, Praha 6 169 00, IČO: 24 79 48 48 a kupující se tímto jednáním vystavuje možnosti trestního stíhání za poškození jména a pověsti dodavatelské firmy.

 

3. DODÁNÍ ZBOŽÍ A ZMĚNY V DODÁNÍ ZBOŽÍ

3.1.

Prodávající potvrdí kupujícímu přijatou objednávku tím, že kupujícímu zašle e-mailem potvrzenou objednávku s vyznačeným koupeným zbožím a datem dodání.

3.2.

Prodávající dodá objednané zboží kupujícímu nejpozději do 5ti pracovních dnů od potvrzení objednávky kupujícímu. Vzhledem k tomu, že většinu zboží má prodávající skladem, předpokládaný termín dodání je 1-2 dny. V případě, že prodávající nebude schopen vyřídit objednávku v uvedeném termínu, bude kupujícího kontaktovat a dohodne se s ním na dalším postupu.

3.3.

Kupující si v objednávkovém formuláři vybere formu dopravy, popř. osobní odběr. Prodávající zasílá zboží pouze v rámci České republiky prostřednictvím následujících společností:

- přepravní společností DPD Private – tím garantuje prodávající dodání zásilky druhý pracovní den po expedici zásilky. Kupující má možností sledovat zásilku on-line pomocí systému Track Tracking, případně si změnit doručovací adresu. Více na www.chcisvujbalik.cz. Cena za balík poslaný DPD přepravní společností je 129,-Kč.

- osobní odběr přímo v obchodě smluvního partnera na adrese: Pralinkový CLUB, Na Příkopě 22, Praha 1. V případě osobního převzetí zboží bude prodávající kupujícího kontaktovat jakmile bude zásilka připravena k vyzvednutí. Otevírací doba obchodu Pralinkového CLUBU je pondělí - pátek 11.00 - 19.00. Případné změny ve změně otevírací doby jsou uvedeny http://www.pralinkovyclub.cz/kontakt.html

3.4.

V letních horkých měsících (při průměrné teplotě nad 20 stupňů C ) je možný pouze osobní odběr.

3.5.

Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé přepravcem.

3.6.

Veškeré změny objednávky jsou platné pouze v písemné formě a stvrzeny oběma stranami. Kupující je povinen prodávajícímu neprodleně oznámit jakékoliv změny údajů uvedených v objednávce. Neoznámí-li kupující změny v údajích na objednávce, nese odpovědnost za škody tím způsobené (např. nedoručení dodávky zboží na novou adresu, zastavení dodávek pro neidentifikovanou platbu předplatného, poukázání dobropisované částky na špatný účet, neplatnost dokladů kvůli chybným či neúplným údajům apod.).

 

4. PLATBA ZA ZBOŽÍ

4.1.

Objednávku je možno uhradit následujícímu způsoby.

- Platební kartou VISA/MasterCard

- Převodem na bankovní účet číslo 43-8577650207/0100 u Komerční banky a.s. Jako variabilní symbol uvádějte číslo objednávky.

- Hotově – tento způsob je možný pouze při osobním odběru zboží.

- Dobírkou, cena za dobírku je 40,-Kč

V případě osobního převzetí zboží bude prodávající kontaktovat kupujícího jakmile bude zásilka připravena k vyzvednutí. V tomto případě nelze zboží vrátit ve lhůtě 14 dnů.

 

5. REKLAMACE A ZÁRUKA

6. VRÁCENÍ ZBOŽÍ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1.

Vzhledem k tomu, že k uzavření smlouvy dochází bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, má kupující právo, dle občanského zákoníku č.367/2000, odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí kupující o této skutečnosti informovat neprodleně prodávajícího a nepoškozené zboží bez jakýchkoli známek užívání nebo opotřebování poslat v originálním obalu na vlastní náklady, do 14 dnů po obdržení zboží, zpět prodávajícímu na adresu: PAVLINA PATISSERIE s.r.o., Kolátorova 8, Praha 6, 169 00. Teplota pro skladování zboží prodávaného přes www.pralinkovyclub.cz je 13-18 stupňů C. V žádném případě se zboží nesmí skladovat v chladícím prostoru – lednici. Podmínky pro vrácené peněz - Zboží musí být neporušené, v originálním obalu, tak aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům - Zboží nesmí vykazovat známky špatného skladování, např. rozteklé, našedlé - Kupující musí zásilku odeslat nejpozději do 14 dnů po obdržení - Ve vrácené zásilce musí být vložena originální faktura a doklad z dobírkové nebo balíkové složenky - Prodávající vrací kupujícímu peníze za zboží, nikoliv poštovné a balné - Kupující musí zboží vrátit pouze běžnou balíkovou poštou. Zásilky poslány na dobírku, nebudou přijaty, neboť prodávající nemá možnost zkontrolovat, zda je zboží skutečně neporušené a v pořádku. Po obdržení vráceného zboží, jeho kontrole a za splnění všech výše uvedených podmínek prodávající kupujícímu vrátí zpět cenu zboží do 30-ti dnů převodem na účet nebo poštovní poukázkou.

 

7. PROCES OBJEDNÁVKY

7.1.

Automatické storno objednávky platí pro objednávky, u nichž byla zvolena platba předem převodem na účet. Objednávky neuhrazené do deseti dnů budou z účetních důvodů stornovány. Pokud bude mít kupující i nadále o dané zboží zájem, je potřeba jej znovu objednat.

7.2.

Co se děje s objednávkou? - čeká na vyřízení = objednávka je kupujícím odeslaná a čeká na přijetí prodávajícím - vyřizuje se = objednávka je přijata prodávajícím, jsou vytištěné potřebné doklady a objednávka se zpracovává - připraveno k odeslání / odběru = objednávka je kompletně vychystána, zabalena a čeká na odeslání či osobní vyzvednutí. Byla-li zvolena platba předem, čeká se na přijetí platby na náš účet – prodávající odesílá v den jejího přijetí, eventuelně následující pracovní den. • odesláno / předáno = objednávka byla odeslána či předána.

7.3.

V případě úmyslného nevyzvednutí / odmítnutí / nepřevzetí zásilky posílané na dobírku kupujícím, bude prodávající účtovat náklady spojené se zasláním zásilky a to ve výši 300Kč. Odesláním objednávky kupující souhlasí s Obchodními podmínkami, odeslání objednávky je závazné.

 

8. OCHRANA DAT

8.1.

V souladu se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osob.údajů kupující souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů prodávajícím, jakožto správcem a zpracovatelem, za účelem zařazení do databáze správce a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb a za účelem obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. a to po dobu deseti let od udělení souhlasu. Kupující bere na vědomí,že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §§ 11, 21 zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osob.údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje kupující dobrovolně a může jej kdykoliv bezplatně na adrese správce odvolat.

8.2.

Jakékoliv odvolání souhlasu podle tohoto článku nemá vliv na oprávnění prodávajícího na zpracování informací a údajů, které vyplývá z příslušných právních předpisů, ledaže by výslovně stanovily jinak.

8.3.

Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn k vymáhání svých pohledávek vůči kupujícímu využít třetí osobu.

 

9. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

9.1.

Prodávající provádí správu příjímání objednávek, správu plateb, upomínání pohledávek dodavatele z titulu neuhrazeného předplatného, vystavování faktur a jiných účetních a daňových dokladů včetně reklamací, změn, stornování objednávek apod. ve smyslu těchto obchodních podmínek.

9.2.

Prodávající je oprávněn kdykoli rozhodnout o ukončení účinnosti nebo změně těchto Všeobecných podmínek.

9.3.

Zvláštní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím odchylující se od těchto Všeobecných obchodních podmínek mají přednost.

9.4.

Bez písemného svolení majitele webu www.pralinkovyclub.cz není dovoleno kopírovat texty popisu zboží či fotografie a používat je pro komerční či osobní užití! Texty a fotografie jsou osobním vlastnictvím firmy PAVLINA PATISSERIE s.r.o.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01.1.2016.


Praguest fun page